Statut

heading

Tekst jednolity stanowiący załącznik do protokołu z nadzwyczajnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii z dnia 25.10.2013 r.

 

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Polskie Towarzystwo Fizjoterapii jest dobrowolnym stowarzyszeniem fizjoterapeutów, określonych w § 11 i § 12 statutu.
 2. Polskie Towarzystwo Fizjoterapii działa na podstawie przepisów o stowarzyszeniach, przepisów regulujących wykonywanie zawodu fizjoterapeuty i postanowień niniejszego statutu.
 3. Ilekroć dalej będzie użyte określenie Towarzystwo lub skrót PTF, należy przez to rozumieć Polskie Towarzystwo Fizjoterapii.

 

§ 2

 1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Pabianice.

§ 3

Godłem Towarzystwa jest biała schematyczna sylwetka człowieka symbolizująca skrót nazwy Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, umieszczona w kole na niebieskim tle. Godło Towarzystwa jest identyczne ze znakiem towarowym określonym w świadectwie ochronnym wydanym na rzecz PTF przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, zabezpieczającym prawo ochronne nr 185234, stanowiącym załącznik do Statutu Towarzystwa.

 

§ 4

 1. Towarzystwo posiada osobowość prawną.
 2. Towarzystwo może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne zwane Oddziałami. Terenowe jednostki organizacyjne posiadają osobowość prawną.
 3. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania terenowych jednostek organizacyjnych, a terenowe jednostki organizacyjne nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Towarzystwa, jak i innych terenowych jednostek organizacyjnych

 

§ 5

 

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takim samym lub podobnym profilu działania.

 

§ 6

Towarzystwo używa pieczęci podłużnej z napisem Polskie Towarzystwo Fizjoterapii

– Zarząd Główny lub Polskie Towarzystwo Fizjoterapii – / nazwa województwa: Śląski, Małopolski itd./ Oddział w…………….., z pełnym adresem i telefonem Zarządu Głównego lub Oddziału.

 

§ 7

Reprezentantem spraw i działalności Towarzystwa jest Zarząd Główny.

 

§ 8

 1. Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej członków.
 2. Zarząd Główny może powołać funkcję rzecznika prasowego.
 3. Zarząd Główny do prowadzenia Towarzystwa może zatrudniać pracowników i tworzyć biuro.
 4. Biurem kieruje Kierownik Biura lub w czasie jego nieobecność Zastępca Kierownika Biura.
 5. Pracowników określonych w ust.3 zatrudnia Zarząd Główny Towarzystwa.
 6. Szczegółowe zasady działania Biura określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.
 7. Do wykonania zadań specjalnych Towarzystwo może zatrudniać osoby na podstawie umowy – zlecenia lub umowy o dzieło.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

§ 9

 1. Celem działania Towarzystwa jest:
  1. szerzenie zdobyczy nauki w zakresie fizjoterapii i dyscyplin pokrewnych,
  2. zachęcanie i wdrażanie członków do pracy naukowej,
  3. upowszechnianie oraz wdrażania wiedzy i zdobyczy praktycznych z zakresu fizjoterapii, profilaktyki prozdrowotnej i rehabilitacji, poprzez współdziałanie w tym zakresie z odpowiednimi władzami i instytucjami oraz towarzystwami i organizacjami naukowymi, społecznymi i zawodowymi w kraju i za granicą,
  4. podnoszenie etyki zawodowej swych członków,
  5. reprezentowanie interesów zawodowych i naukowych swych członków,
  6. reprezentowanie interesów fizjoterapeutów
 1. Dla osiągnięcia swych celów Towarzystwo:
  1. organizuje zebrania, sympozja i zjazdy naukowe,
  2. mobilizuje swych członków do publikowania prac w specjalistycznych czasopismach z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji w kraju i za granicą,
  3. współdziała w specjalizowaniu i doszkalaniu swych członków w poszczególnych obszarach fizjoterapii – głównie poprzez organizowanie odpowiednich kursów i innych form szkolenia oraz dbałość o właściwy ich poziom,
  4. współdziała w sprawach swych członków z odpowiednimi władzami, instytucjami oraz towarzystwami i organizacjami naukowymi, społecznymi i zawodowymi,
  5. współdziała w rozwiązywaniu problemów opieki zdrowotnej w sferze rehabilitacji,
  6. prowadzi działalność wydawniczą i informacyjną.

 

§ 9(1)

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii jest towarzystwem naukowym i uznaje kryteria i definicje dotyczące zakresu i form działalności towarzystw naukowych określone w dokumentach Polskiej Akademii Nauk.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 10

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 • zwyczajnych,
 • nadzwyczajnych,
 • honorowych,
 • oczekujących
 • wspierających

 

§ 11

1.Członkiem zwyczajnym może być obywatel Polski, który posiada dyplom, świadectwo lub inny    dokument   potwierdzający    kwalifikacje    do   wykonywania   zawodu    fizjoterapeuty.

Dyplomem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji jest dyplom wydany osobie, która:

1)ukończyła studia wyższe na kierunku fizjoterapia i uzyskała tytuł zawodowy licencjata lub magistra

2)rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1997 r. studia wyższe na kierunku fizjoterapia zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskała tytuł licencjata lub magistra na tym kierunku;

3)rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe na kierunku rehabilitacja ruchowa lub rehabilitacja i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku;

4)rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe w Akademii Wychowania Fizycznego i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej;

5)rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła w ramach studiów dwuletnią specjalizację z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej potwierdzoną legitymacją instruktora rehabilitacji ruchowej lub gimnastyki leczniczej;

6)rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła kurs specjalizacyjny z rehabilitacji zgodnie z przepisami Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu;

7)ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy – technik fizjoterapii;

8)posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, wydane w innym państwie, i posiada dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej;

9)posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, potwierdzoną opinią krajowego konsultanta w dziedzinie fizjoterapii i decyzją Ministra Zdrowia

 

 1. Członkiem Nadzwyczajnym może być: fizjoterapeuta pracujący w Polsce, absolwent szkoły fizjoterapii w innym kraju, której program nauczania został zaakceptowany przez odpowiednie ministerstwo i PTF.
 2. Członkiem Honorowym może być osoba, która swoją działalnością wniosła szczególne zasługi dla Towarzystwa i nauki polskiej.
 3. Członkiem Oczekującym może być student szkoły wyższej na kierunku fizjoterapia.
 4. Członkiem Wspierającym może być osoba prawna, fizyczna, zainteresowana działalnością statutową Towarzystwa wspierająca je materialnie.

§ 12

 

 1. Członków zwyczajnych, nadzwyczajnych, oczekujących, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata i odpowiedniej uchwały, przyjmuje Zarząd właściwego Oddziału.
 2. Godność członka honorowego, na wniosek Zarządu Głównego, nadaje Zebranie Delegatów PTF.
 3. Godność członka wspierającego na podstawie pisemnej deklaracji i odpowiedniej uchwały nadaje Zarząd Główny PTF.

 

§ 13

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa,

2) uczestnictwa w zgromadzeniach i zebraniach Towarzystwa ,

3) działania w naukowych i specjalistycznych sekcjach Towarzystwa, zgodnie ze swymi zainteresowaniami,

4) udziału w zjazdach i sympozjach naukowych organizowanych przez Towarzystwo,

 • uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez Towarzystwo oraz korzystanie w tym względnie z preferencji określonych przez organizatora szkolenia,
 • korzystania z rad i pomocy Towarzystwa w rozwiązywaniu problemów naukowych i zawodowych.
 1. Członek honorowy, będący jednocześnie członkiem zwyczajnym Towarzystwa, posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.
 2. Członek honorowy, nie będący zwyczajnym członkiem Towarzystwa nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.
 3. Członek nadzwyczajny i oczekujący ma wszystkie prawa członka zwyczajnego, nie posiada jednak czynnego i biernego prawa wyborczego.
 4. Członek wspierający ma wszystkie prawa członka zwyczajnego, nie posiada jednak czynnego i biernego prawa wyborczego.

 

§ 14

Członek Towarzystwa zobowiązany jest do:

1) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,

2) aktywnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych,

3) przestrzegania norm współżycia i zasad etyki zawodowej,

4) regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalanej raz do roku przez Zarząd Główny PTF.

5) Członek wspierający zobowiązany jest do wpłacenia kwoty zadeklarowanej w zgłoszeniu.

 

§ 15

 1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje w przypadku:
 • dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie właściwemu Zarządowi Oddziału,
 • skreślenia przez Zarząd Oddziału za niepłacenie składek członkowskich przez okres jednego roku, pomimo pisemnego upomnienia,
 • wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,
 • skazania prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego na dodatkową karę utraty praw publicznych.
 • skreślenia przez Zarząd Główny za niepłacenie składek.
 1. Członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Głównego.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE NACZELNE TOWARZYSTWA. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 16

 1. Władzami naczelnymi Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii są:

1) Zebranie Delegatów,

2) Zarząd Główny,

3) Główna Komisja Rewizyjna,

4) Główny Sąd Koleżeński.

 

 1. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
 2. Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ½ liczby osób uprawnionych do głosowania.
 3. W przypadku ustąpienia członków władz w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym że liczba dokooptowanych osób nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

ZEBRANIE DELEGATÓW

 

§ 17

 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Zebranie Delegatów, zwoływane przez Zarząd Główny.
 2. Zebranie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. O planowanym terminie zwyczajnego Zebrania Delegatów, Zarząd Główny informuje Zarządy Oddziałów co najmniej na pół roku przed planowanym terminem.
 4. O miejscu, terminie i porządku obrad Zebrania Delegatów, Zarząd Główny zawiadamia delegatów co najmniej na 30 dni przed jego terminem.
 5. Uchwały Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności – w pierwszym terminie co najmniej ½ uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.

 

§ 18

 

 1. W Zebraniu Delegatów udział biorą:

1) z głosem stanowiącym – delegaci,

2) z głosem doradczym – członkowie zwyczajni, nadzwyczajni , honorowi i wspierający.

 1. Delegaci na Zebranie Delegatów wybierani są na Walnych Zebraniach członków Oddziałów PTF, według zasady – 1 delegat na 10 zwyczajnych członków Towarzystwa. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.

 

§ 19

 1. Do kompetencji Zebrania Delegatów należy:

1) ustalenie kierunków i programu działania Towarzystwa,

2) przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,

3) udzielanie lub odmowa udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,

 • wybór i odwoływanie Prezesa Towarzystwa, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,

5 ) nadanie lub cofanie Zarządowi Głównemu uprawnień do ustalenia wysokości składek członkowskich,

 • uchwalanie statutu i jego zmian, przeniesienie siedziby Towarzystwa,
 • nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa,
 • rozpatrywanie innych spraw, wniesionych przez ustępujące władze Towarzystwa, członków Towarzystwa lub Zarządy Oddziałów,
 • podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Zebrania Delegatów,
 • powoływanie komisji do załatwiania określonych spraw.
 1. Szczegółowy tryb obrad Zebrania Delegatów i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez ten organ.

 

§ 20

 1. Nadzwyczajne Zebranie Delegatów może być zwołane:
 • na podstawie uchwały Zarządu Głównego,
 • na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
 • na wniosek co najmniej trzech Oddziałów Towarzystwa.
 1. Nadzwyczajne Zebranie Delegatów zwołane jest przez Zarząd Główny w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania wniosku (żądania) lub podjęcia odpowiedniej uchwały Zarządu Głównego.
 2. Nadzwyczajne Zebranie Delegatów obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

4.Projekty uchwał dotyczące zmian statutu Towarzystwa mogą być przedmiotem obrad i głosowania na zwyczajnym bądź nadzwyczajnym Zebraniu Delegatów, pod warunkiem wniesienia projektu do Zarządu Głównego na 2 miesiące przed terminem Zebrania Delegatów.

 

PREZES TOWARZYSTWA I ZARZĄD GŁÓWNY

 

§ 21

 

 1. Zarząd Główny składa się z 12 członków i prezesa wybieranych przez Zebranie Delegatów.
 2. Zarząd Główny kieruje całokształtem działalności Towarzystwa w okresie między Zebraniami Delegatów, realizuje uchwały i wytyczne Zebrania Delegatów oraz reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.

 

§ 22

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1) uchwalenie problemowych planów pracy, budżetu i sprawozdań z ich wykonania,

2) powoływanie, zawieszanie i rozwiązywanie Oddziałów, sekcji i zespołów problemowych Towarzystwa oraz nadzorowanie ich działalności,

3) zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa oraz zawieranie umów w jego imieniu,

4) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Towarzystwa,

5) ustalanie terminu, miejsca i wiodącej problematyki naukowej kongresów fizjoterapii i innych tego typu imprez centralnych,

6) ustalanie terminu i miejsca Zebrania Delegatów PTF,

7) zwoływanie Zebrania Delegatów,

8) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Towarzystwa do innych stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,

9) współdziałanie z zainteresowanymi władzami i instytucjami w zakresie naukowej działalności Towarzystwa, zwłaszcza fizjoterapii,

10) występowanie z wnioskami do Zebrania Delegatów o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego,

 • zatwierdzenie regulaminów działalności Zarządów Oddziałów, sekcji i zespołów problemowych,
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach, nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Towarzystwa,
 • współpraca z odpowiednimi władzami i instytucjami oraz towarzystwami i organizacjami naukowymi, społecznymi i zawodowymi w sprawach związanych z rozwojem fizjoterapii w Polsce, kształceniem kadr itp.
 • powoływanie sekcji tematycznych Towarzystwa.

 

§ 23

 1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się raz na trzy miesiące i są zwoływane przez prezesa lub jednego z wiceprezesów.
 2. Organizację i tryb pracy Zarządu Głównego oraz jego Prezydium określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

 

§ 24

Zarząd Główny wybiera ze swego grona dwóch wiceprezesów, sekretarza oraz skarbnika, którzy wraz z Prezesem stanowią Prezydium Zarządu Głównego PTF.

 

§ 24(1)

Zarząd Główny może utworzyć stanowisko dyrektora generalnego Towarzystwa, a obowiązki jego określić w uchwalonym przez siebie regulaminie.

 

§ 25

 1. Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością Towarzystwa w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny.
 2. Uchwały prezydium Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ½ liczby członków Prezydium, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów.
 3. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż dziewięć razy w roku.

 

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 26

 

 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym z przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.
 2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

 

§ 27

 

 1. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości wydatków, rzetelności dokumentacji i gospodarności,

2) składanie sprawozdań na Zebraniu Delegatów wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi, 3) kontrola opłacania składek członkowskich,

4) współdziałanie i koordynowanie działalności Komisji Rewizyjnych Oddziałów,

5) przedstawienie Zarządowi Głównemu i jego Prezydium wniosków w sprawie działalności Towarzystwa.

 1. Szczegółowy zakres działania Głównej Komisji Rewizyjnej i Komisji Rewizyjnych Oddziałów określa regulamin uchwalony przez Główną Komisję Rewizyjną.

 

GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI

 

§ 28

 

 1. Główny Sąd Koleżeński składa się z pięciu członków, w tym przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.
 2. Główny Sąd Koleżeński rozpatruje odwołania od orzeczeń Sądów Koleżeńskich Oddziałów jako druga instancja.
 3. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego są ostateczne.

 

§ 29

 

Szczegółowy tryb postępowania Głównego Sądu Koleżeńskiego i Sądów Koleżeńskich Oddziałów określa regulamin uchwalony przez Główny Sąd Koleżeński.

 

ROZDZIAŁ V

ODDZIAŁY WOJEWÓDZKIE TOWARZYSTWA

 

§ 30

1.Oddziały Wojewódzkie Towarzystwa są powoływane i rozwiązywane na podstawie uchwały Zarządu Głównego.

 1. Teren działania Oddziału oraz jego siedzibę ustala Zarząd Główny zgodnie z podziałem administracyjnym kraju.

 

§ 31

 1. Władzami Oddziału Towarzystwa są:

1) Walne Zebranie Członków Oddziału,

2) Zarząd Oddziału,

3) Komisja Rewizyjna Oddziału,

4) Sąd Koleżeński Oddziału.

 1. Kadencja władz Oddziału trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału.
 2. Postanowienia § 16 ust. 4 stosuje się odpowiednio do Walnych Zebrań Członków Oddziału.

 

§ 32

 1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane przez Zarząd Oddziału.
 2. Walne zebranie członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

§ 33

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

1) wybór delegatów na Zebranie Delegatów Towarzystwa,

1a) wybór i odwołanie Prezesa Oddziału PTF,

2) uchwalenie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Oddziału, zgodnie z uchwałami władz naczelnych Towarzystwa,

3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału,

4) udzielanie, lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,

5) ustalanie liczby członków Zarządu Oddziału, wybór i odwoływanie Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału,

6)  rozpatrywanie  wniosków  zgłaszanych  przez  ustępujące  władze  Oddziału  i  członków Towarzystwa,

7) podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków Oddziału.

 1. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział członkowie zwyczajni i honorowi zrzeszeni w Oddziale – z głosem stanowiącym, a z głosem doradczym – członkowie nadzwyczajni i zaproszeni goście.

 

§ 34

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zapadają zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej ½ liczby członków Oddziału uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. Walne Zebranie Członków Oddziału powinno się odbyć co najmniej na dwa miesiące przed planowanym terminem Zebrania Delegatów Towarzystwa.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału – Zarząd Oddziału zawiadamia członków Oddziału co najmniej na 10 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 4. Niezwłocznie po Walnym Zebraniu Członków Oddziału i ukonstytuowaniu się Zarządu Oddziału, Zarząd ten powiadamia pisemnie Zarząd Główny o wynikach wyborów i przesyła imienną listę delegatów Oddziału na Zebranie Delegatów.

 

§ 35

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwołane:

1) na żądanie Zarządu Głównego,

2) na podstawie uchwały Zarządu Oddziału,

3) na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,

4) na wniosek co najmniej 2/3 liczby członków zrzeszonych w Oddziale.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału w terminie 4 tygodni od daty otrzymania wniosku (żądania) lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

 

§ 36

 1. Zarząd Oddziału składa się z 5-7 członków, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
 2. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. W razie równej ilości głosów za i przeciw, rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
 3. Zarząd Oddziału do prowadzenia spraw Oddziału może zatrudniać pracowników i tworzyć Biuro Oddziału.
 4. Biurem kieruje Kierownik Biura Oddziału lub w czasie jego nieobecności Zastępca Kierownika Biura Oddziału
 5. Pracowników określonych w ust. 4 zatrudnia Zarząd Oddziału.
 6. Szczegółowe zasady działania Biura Oddziału określa regulamin uchwalony przez Zarząd Oddziału.

 

§ 37

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

 • uchwalenie planów działalności Oddziału oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,
 • realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału oraz uchwał i wytycznych naczelnych władz Towarzystwa,
 • reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 • kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami władz Towarzystwa,
 • przyjmowanie członków zwyczajnych i nadzwyczajnych,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej i naukowej na swoim terenie,
 • zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa w ramach uprawnień przyznanych przez Zarząd Główny,
 • składanie Zarządowi Głównemu określonych sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej,
 • podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do zakresu uprawnień innych władz Towarzystwa,
 • zwoływanie Walnych Zebrań Członków Oddziału.

 

§ 38

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego, wybranych przez Walne Zebranie Członków Oddziału.

 

§ 39

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
 • kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej,
 • kontrola opłacania składek członkowskich,
 • składanie sprawozdań na Zebraniu Delegatów wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
 1. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo występowania do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.

 

§ 40

 1. Sąd Koleżeński składa się z pięciu osób i wybiera spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 2. Sąd Koleżeński Oddziału powołany jest do rozpatrywania i rozstrzygania sporów powstałych na tle działalności w Oddziałach Towarzystwa oraz rozpatrywania spraw członków Towarzystwa dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa oraz naruszania zasad współżycia społecznego.
 3. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
 • upomnienie,
 • zawieszenie w prawach członka na okres od 3 miesięcy do 2 lat,
 • wykluczenie z Towarzystwa.
 1. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia.

 

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK TOWARZYSTWA

 

§ 41

Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

 

§ 42

Na fundusze Towarzystwa składają się:

1) składki członkowskie,

2) subwencje i dotacje,

3) wpływy z działalności statutowej,

4) wpływy z działalności gospodarczej,

5) zapisy i darowizny.

 

§ 43

 1. W celu pozyskania środków na działalność statutową Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą.
 2. Działalność gospodarcza uruchamiana jest i prowadzona w oparciu o odrębne przepisy.
 3. Szczegółowe zasady i zakres działalności gospodarczej Oddziałów określa Zarząd Główny Towarzystwa.

 

§ 44

 1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Towarzystwa ustala Zarząd Główny zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi.
 2. Władze Oddziałów Towarzystwa są zobowiązane zarządzać majątkiem Towarzystwa zgodnie z zasadami uchwalonymi przez Zarząd Główny.

 

§ 45

 1. Oświadczenie w sprawach majątkowych Towarzystwa składają dwie osoby: prezes lub wiceprezes Zarządu Głównego oraz skarbnik.
 2. Do ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza Zarządu Głównego.
 3. W działalności Oddziałów Towarzystwa postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

 

§ 46

Wszelkie postanowienia władz Towarzystwa zmierzające do znacznego uszczuplenia jego majątku wymagają zgody Zebrania Delegatów.

 

ROZDZIAŁ VII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ TOWARZYSTWA

 

§ 47

Uchwałę w sprawie zmian w statucie podejmuje Zebranie Delegatów większością 2/3 głosów, przy obecności w pierwszym terminie co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

 

§ 48

 1. Rozwiązanie się Towarzystwa może nastąpić w drodze uchwały zwyczajnego lub nadzwyczajnego Zebrania Delegatów, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa określi również sposób likwidacji oraz cel na jaki ma być użyty majątek Towarzystwa zgodnie z przepisami o stowarzyszeniach. Uchwała ta podlega zatwierdzeniu przez organ rejestracyjny.